Najwyższa jakość
Gwarancja 24 miesiące
sprzedaż detaliczna i hurtowa
+48 512 360 608
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu:
 

1.DEFINICJE 

2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 

3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

5.DOSTAWA 

6.PŁATNOŚĆ 

7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

9.DANE OSOBOWE 

10.LICENCJA 

11.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI 

12.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1.DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1.1.CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej. 

1.2.HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji. 

1.3.KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej. 

1.4.KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

1.5.KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

1.6.KONTO (KONTO KLIENTA) –  oznaczony indywidualną nazwą (loginem będącym adresem e-mail Klienta) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień. 

1.7.KOSZYK – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Produktów. 

1.8.PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą za zapłatą Ceny. 

1.9.REGULAMIN (REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO) – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

1.10.REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. 

1.11.SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.vippidesign.com za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej. 

 1.12.SPRZEDAWCA – IMPRESSA Piotr Gielniewski ul. Tadeusza Kościuszki 16, 05-120 Legionowo, Polska, NIP: 536-000-68-98 REGON: 010225560, numer telefonu: (+48) 693 293 343 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora). 

1.13.STRONA –Sprzedawca lub Klient. 

1.14.UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. 

1.15.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. 

1.16.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta. 

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

2.2.Niniejszy Regulamin obowiązuje zarówno Klientów będących Konsumentami, jak i Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem pkt. 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów będących Konsumentami, a także pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami). 

2.3.Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu świadczenia przez Sprzedawcę Usługi Elektronicznej oraz w celu zawarcia Umowy sprzedaży. 

2.4.Sklep Internetowy prowadzony jest przez IMPRESSA Piotr Gielniewski ul. Tadeusza Kościuszki 16, 05-120 Legionowo, Polska, NIP: 536-000-68-98 REGON: 010225560, numer telefonu: (+48) 693 293 343 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora). 

2.5.Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: 

2.5.1.Komputer z dostępem do Internetu. 

2.5.2.Dostęp do poczty elektronicznej. 

2.5.3.Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli. 

2.5.4.Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. 

2.6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

2.7.Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

2.8.Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 

2.9.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi. 

3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

3.1.Sprzedawca na warunkach określonych w Regulaminie świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne: 

3.1.1.Konto Klienta w Sklepie internetowym. 

3.1.2.Umożliwienie Klientom złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym. 

3.1.3.Koszyk. 

3.1.4.Umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu internetowego. 

3.1.5.Newsletter. 

3.2.Sprzedawca na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy dodatkowo następujące usługi: 

3.2.1.Podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta. 

3.2.2.Przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta. 

3.3.Świadczenie przez Sprzedawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne. 

3.4.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji, potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Klienta. 

3.5.Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. 

3.6.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony. 

3.7.Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z usługi prowadzenia Konta Klienta (usunięcia Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pmasolution.pl lub też pisemnie na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 16, 05-120 Legionowo 

3.8.Korzystanie z usługi Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. 

3.9.Usługa Koszyka ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, jednak nie służy do rezerwacji Produktów. 

3.10.W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Sklepu internetowego (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera). Klient może według swojego wyboru wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą lub na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą. 

3.11.Newsletter świadczony jest przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pmasolution.pl lub też pisemnie na adres:  
PMA Solution, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 05-120 Legionowo 

3.12.Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, w szczególności w przypadku: 

3.12.1.Zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmianie interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów. 

3.12.2.Zmiany sposobu świadczenia usług spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie). 

3.12.3.Zmiany zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem. 

3.13.Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony za siedmiodniowym wypowiedzeniem w przypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.   

3.14.Sprzedawca swoje oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia. 

3.15.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy. 

3.16.Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron. 

3.17.Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

3.17.1.Podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta. 

3.17.2.Niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy o świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta, w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta. 

3.17.3.Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu internetowego. 

3.17.4.Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. 

3.17.5.Niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste. 

3.17.6.Niepodejmowania działań takich jak: 

3.17.6.1.Rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych). 

3.17.6.2.Podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów. 

3.17.6.3.Modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów. 

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

4.1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

4.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 

4.3.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 

4.4.W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza. 

4.5.W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym) numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. 

4.6.Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia pola „POTWIERDŹ ZAKUP”. 

4.7.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub przy Rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail). 

4.8.W trakcie składania Zamówienia, do momentu złożenia Zamówienia, Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego. 

  1. DOSTAWA

5.1.W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu, w trakcie składania Zamówienia lub na stronie internetowej Sklepu internetowego podano krótszy termin. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych. 

5.2.Sprzedawca udostępnia Klientowi do wyboru w trakcie składania Zamówienia następujące sposoby dostawy i odbioru Produktu: 

5.2.1.Odbiór osobisty przez Klienta pod adresem: PMA Solution, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 05-120 Legionowo

5.2.2.Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa. 

5.2.3.Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa. 

5.3.Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.4.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, za wyjątkiem odbioru osobistego przez Klienta oraz przypadków wyraźnie wskazanych przez Sprzedawcę. Koszty dostawy zostaną wyraźnie określone podczas procesu składania Zamówienia 

6.PŁATNOŚĆ 

6.1.Zawarcie Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta na rzecz Sprzedawcy Ceny za zamówione Produkty oraz kosztów dostawy. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 

6.1.1.Za pobraniem. 

6.1.2.Przelew bankowy (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia). 

6.1.3.Płatności elektroniczne: Przelewy24, PayU

6.2.W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy sprzedaży oraz kosztów dostawy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu terminu, skutkuje rozwiązaniem Umowy sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji. 

7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

7.1.Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przewidzianych przepisami prawa. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 16, 05-120 Legionowo. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednakże nie jest to obowiązkowe. 

7.2.Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która: 

7.2.1.obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo 

7.2.2.polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; 

7.3.Termin czternastodniowy, w którym Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia jej zawarcia. 

 7.4.W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, uważa się za niezawartą. 

7.5.Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). 

7.6.Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7.7.Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient będący Konsumentem może zwrócić Produkt na adres: ul.Tadeusza Kościuszki 16, 05-120 Legionowo. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu Produktu. 

7.8.Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

7.9.Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta. 

7.10.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

8.1.Reklamacja Produktu 

8.1.1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad. 

8.1.2.Sprzedawca jest odpowiedzialny na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym względem Klienta, jeżeli dostarczany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

8.1.3.Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres ul. Tadeusza Kościuszki 16, 05-120 Legionowo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pmasolution.pl

8.1.4.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób, w szczególności na adres e-mail podany przez Klienta. 

8.1.5.W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres ul. Tadeusza Kościuszki 16, 05-120 Legionowo 

8.1.6.Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi. 

8.2.Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego 

8.2.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ul. Tadeusza Kościuszki 16, 05-120 Legionowo lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pmasolution.pl 

8.2.2.Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

8.2.3.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia. 

8.2.4.Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób. 

8.3.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 

8.3.1.Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę w formie pisemnej (na papierze) lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. 

8.3.2.Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

8.3.3.Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

8.3.3.1.Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. 

8.3.3.2.Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą. 

8.3.3.3.Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

8.3.3.4.Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. 

9.DANE OSOBOWE 

9.1.Administratorem danych osobowych Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: IMPRESSA Piotr Gielniewski ul. Tadeusza Kościuszki 16, 05-120 Legionowo, Polska, NIP: 536-000-68-98 REGON: 010225560, numer telefonu: (+48) 693 293 343 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora). 

9.2.Dane osobowe Klienta przetwarzane są celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub zakończenia Umowy sprzedaży, realizacji Usługi elektronicznej, a w razie wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych - w celu przesłania informacji handlowych. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 ze zm.). 

9.3.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy sprzedaży oraz świadczenia Usługi elektronicznej. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Klienta jest dobrowolne. 

9.4.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

10.LICENCJA 

10.1.Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności. 

10.2.Klient, umieszczając w ramach Sklepu internetowego jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy sprzedaży lub Usługi elektronicznej (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym pkt.10.2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje. 

 11.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI 

11.1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami. 

11.2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

11.3.W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

11.4.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

11.5.W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie. 

11.6.Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. 

11.7.W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. 

11.8.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

11.9.W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

12.1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

12.2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

12.3. Usług świadczonych drogą elektroniczną

12.4. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta

12.5. Reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 576ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

12.6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

12.7. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

13.POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

13.1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

13.2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

13.3.Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie zgodnie z odpowiednimi regulacjami byłoby właściwe w braku wyboru. 

13.4.Regulamin jest dostępny dla Klientów bezpłatnie w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego, skąd Klienci mogą go pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://pmasolution.pl/regulamin


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu